Isikuandmete

töötlemine

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.
Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskuses ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.
Isikuandmete töötlemise teave on koostatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artiklis 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ aluse eesmärgiga täita vastutava töötleja nõudeid ja füüsilisi isikuid teavitada isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

Veebilehe vastutav töötleja MTÜ Virumaa Naiste Tugikeskus.

1. Millised on isikuandmed ja millisel juhul töötleme

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav kas ühe tunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Töötleme Teie isikuandmeid alljärgnevatel juhtudel.

  • Kui te külastate meie veebilehte
  • Kui te külastate meie Facebooki lehte
  • Kui te edastate meile kirja, avalduse, taotluse
  • Kui te osalete meie korraldatud koolitustel, infopäeval
  • Kui te kandideerite meile tööle, praktikale, vabatahtlikuks
  • Kui te sõlmite meiega lepingu

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine. Isikuandmeid säilitatakse ainult ettenähtud aja ja seejärel need kustutatakse.Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad neid ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

3. Füüsilise isiku õigused

Kõikide isikuandmete osas, mida Teie kohta oleme kogunud on Teil alljärgnevad õigused.
Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis õigus nõuda nende väljastamist. Teil õigus teada, mis on andmete kogumise eesmärk, kellele on Teie isikuandmeid avalikustatud või avalikustatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ning juhul, kui andmeid ei ole kogutud Teilt endalt, siis teave nende allika kohta.

Õigust oma andmetega tutvuda ja saada teavet isikute kohta, kellele oleme teie isikuandmeid edastanud, tohib piirata, kui Teile andmete või teabe väljastamine võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või andmete täiendamist.

Teil on õigus nõuda andmete kasutamise piiramist, lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise piiramist või lõpetamist juhul kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks, teatud eesmärgil kasutamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust. Samuti on Teil õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise kohta.

Juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni või halduskohtusse.

4. Isikuandmete töötlemise rikkumised

Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed. Me teavitame rikkumisest järelevalveasutust (andmekaitse inspektsioon) põhjendamatu viivituseta pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti. Järelevalveasutus (andmekaitse inspektsioon) võib hinnata, et andmesubjektide teavitamine pole vajalik.

Isikuandmete töötlemist puudutate küsimuste või isikuandmete töötlemisega seotud õiguste kasutamiseks tuleb pöörduva tugikeskuse poole e-kirja teel, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud taotluse.